Derfor skal Alkestrupskolen stadig bevares

Ændret skoledistrikt Alkestrupskolen kortHøringssvar vedr. forslag til strukturændringer for Alkestrupskolen

Stor betydning for Alkestrupskolen og lokalsamfundet

Det er ærgerligt endnu engang at se hvordan de mindre skoler, herunder Alkestrupskolen, bliver sendt i på en usikker rystetur, når de igen bliver foreslået lukket eller kraftigt reduceret for at omprioritere midler. Det er i den forbindelse ikke kun skolerne det går ud over, men de omkringliggende lokalsamfund lider i høj grad også. Den lokale skole er måske ikke det eneste vigtige i et landsbysamfund, men den har en meget vigtig betydning som et af samlingspunkterne i et lokalområde.

En aktiv skole og dermed også pasningstilbud er med til at give børn og unge en tilknytning til landsbyen og lokalsamfundet, som igen gør det muligt at have aktive idrætsforeninger og landsbylaug, der skaber mange aktiviteter og liv lokalt. Er børn og unge ude af byen kan det være svært at tiltrække dem igen til de lokale aktiviteter. I Alkestrup er der både en aktiv idrætsforening, som er ved at åbne flere børnehold, et landsbylaug som laver aktiviteter for børn og voksne, samt de lokale spejdere. De er alle med til at skabe et levende Alkestrup, men Alkestrupskolen er en lige så vigtig medspiller. Derfor mener jeg, at der heller ikke denne gang er grund til at ændre på klasseantallet i Alkestrupskolen. Det vil skade langt mere end det gavner.

Alkestrupskolen skal udvikles og ikke afvikles

Høringsforslaget arbejder med en reduktion af klassetrin for Alkestrupskolen, sådan at skolen fremover kun skal gå til 5. klassetrin. Det medfører en betydelig reduktion i elevtallet for Alkestrupskolen, som i givet fald vil ende på ca 100 elever. Dette antal kan gøre det vanskeligt for skolen at tiltrække de rette lærerkræfter og dermed levere den forventede undervisningskvalitet i fremtiden stik imod tekst og ånd i den seneste folkeskolereform. Den risiko kan jeg ikke tro ligger bag forslaget. Desuden er der ingen økonomisk gevinst i at fjerne 6.kl. og 7.kl. fra Alkestrupskolen, snarere det modsatte.

Løsningen er derfor ikke at stække Alkestrupskolen, men derimod at bevare den stærk nok til at være fremtidssikret. Det bør gøres ved ikke at reducere antallet af klassetrin på skolen, men i stedet give skolen mulighed for at udvikle sig og skabe et fortsat godt undervisningsmiljø for lokalområdets børn og unge. Skolen er ikke stor, nej, men ser man til de mange privat- og friskoler i Danmark, så er mange af dem heller ikke store, men til gengæld klarer de sig ofte langt bedre fagligt og socialt end de offentlige skoler. Det kan de mindre lokale folkeskoler sagtens leve op til, hvis de får lov. Der kan både skabes høj faglighed og et stort lokalt engagement, hvilket er alfa og omega for en god skole, som også kan rumme de svage elever. Men det kan ikke ske, hvis der hele tiden trues med lukning. I det tilfælde begynder de ressourcestærke og aktive kræfter at fordufte. Derfor virker forslaget vedr. lukning og klassereduktion af de mindre lokale skoler ikke gennemtænkt, hvis man ønsker et faglig og social stærk folkeskolen for hele Køge Kommune (også landsbysamfundene) selvom der tydeligt er kræfter, som meget gerne så alle de små skoler lukket.

Forslag om ændret skoledistrikt:

Udover ikke at ændre på antal klassetrin for Alkestrupskolen, så kan skolen styrkes ved at få et større skoledistrikt. Her er det særligt grænserne til Gørslev Skoles og Skovboskolens distrikt der fanger øjet. Distriktsgrænserne dér hænger jo sammen med den tidligere kommunegrænse, men det er efterhånden længe siden Skovbo og Kommune blev til én kommune, og distriktsgrænserne giver derfor ikke længere mening.

Da Gørslev skole allerede er lukket vil det være oplagt at overdrage områderne omkring Rødbylund og Fløjterup til Alkestrupskolens skoledistrikt. Samtidig vil det være relevant at kigge på den sydlige del af Skovboskolens distrikt, hvor det giver mening at flytte området omkring Druestrup til Alkestrupskolens skoledistrikt. (se kort for illustration).